Voorwaarden

Martis Sports

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

Martis Sports:

de heer Jeremy Martis, handelend onder de naam Martis Sports, gevestigd aan het Louvre 144, 2907 WE  CAPELLE AAN DEN IJSSEL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74359266;

Klant:   

Een klant die een Overeenkomst sluit met Martis Sports voor de Diensten;

Overeenkomst:

De overeenkomst, waarbij Martis Sports Diensten aan de Klant levert en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden;

Diensten:

De door Martis Sports aan de Klant te leveren of geleverde Diensten op het gebied van personal training (waaronder fitness training, opstellen van trainingsschema en het geven voedingsadviezen in het kader van fitness, en het verrichten van vetpercentagemetingen), coaching en begeleiding op fitnessgebied en algemene fitheid, en voedingsadvies;

Tarieven:

De door de Klant aan Martis Sports verschuldigde tarief of tarieven, vermeerderd met BTW, voor de door Martis Sports aan de Klant geleverde Diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, waarbij Martis Sports Diensten aan de Klant levert. De Diensten zijn de door Martis Sports aan de Klant te leveren of geleverde Diensten op het gebied van personal training (waaronder fitness training, opstellen van trainingsschema en het geven voedingsadviezen in het kader van fitness, en het verrichten van vetpercentagemetingen), coaching en begeleiding op fitnessgebied en algemene fitheid, en voedingsadvies.

De Klant moet zich voor het tot stand komen van de Overeenkomst zich ervan te vergewissen dat het afnemen van de Diensten medisch verantwoord is. Als Martis Sports dit wenst, moet de Klant voor de aanvang van de Diensten een medische verklaring of verwijsbrief overleggen.

Artikel 3 – Aanmelding en intakeprocedure

Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant het intakeformulier invult en ondertekend, Martis Sport vervolgens de Klant accepteert en de Klant de factuur van Martis Sports terzake de Diensten heeft voldaan.

De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

Martis Sports heeft het recht om op basis van medische gronden dan wel medische risico’s de Klant te weigeren of de Diensten niet meer te leveren. In dat laatste geval zal een pro rata restitutie van de reeds gefactureerde, maar nog niet door Martis Sports geleverde Diensten plaatsvinden.

Artikel 4 – Verplichtingen Martis Sports

Martis Sports heeft de inspanningsverplichting om op basis van het doel en de activiteit de Klant zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden om de fitness doelen van de Klant te bereiken. De activiteiten worden door Martis Sports zo goed mogelijk op basis van het beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Persoonlijke voedings- en trainingsschema’s worden op maat gemaakt. Resultaten zijn ondanks een kwalitatief zo goed mogelijke (persoonlijke) begeleiding niet gegarandeerd. Martis Sports zal altijd vertrouwelijk omgaan met de informatie die door de Klant aangeleverd of van de Klant geregistreerd is. De Privacy Policy van Martis Sports is van toepassing.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

De Klant is verplicht eventuele contra-indicaties voor de Diensten aan Martis Sports te melden. De Klant verklaart dat de door hem of haar verschafte informatie volledig en naar waarheid is ingevuld. Veranderingen op basis van de medische conditie dienen altijd tijdig aan Martis Sports te worden doorgegeven. Gedurende de duur van de overeenkomst is de Klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Martis Sports.
Bij eventuele twijfel over de medische toestand van de Klant en/of of sprake is van eventuele contra-indicaties heeft Martis Sports het recht om de Klant naar zijn of haar huisarts te verwijzen om te bepalen of de Diensten verantwoord zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Martis Sports alle door de klant aangedragen (medische) gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de Diensten. De Privacy Policy van Martis Sports is van toepassing.

De Klant is verplicht zich aan de huisregels te houden.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Martis Sports en de Klant zal Martis Sports de Tarieven van de Diensten mededelen. De Klant betaalt de Diensten bij vooruitbetaling na facturering daarvan door Martis Sports. Als de Klant anders dan om medische redenen besluit niet langer de Diensten van Martis Sports af te nemen, vindt geen restitutie plaats van reeds vooruitbetaalde, maar nog niet afgenomen Diensten. Als de Klant om medische redenen besluit niet langer de Diensten van Martis Sports af te nemen, vindt alleen restitutie plaats van reeds vooruitbetaalde, maar nog niet afgenomen Diensten als de Klant een geldige medische verklaring van een in Nederland gevestigde arts overlegt waaruit blijkt dat de Klant het op medische gronden niet langer de Diensten kan afnemen.
 2. Abonnement diensten worden maandelijks volgens het Overeenkomst tussen Martis Sports en de Klant automatisch door Martis Sports van de rekening van de klant afgeschreven. Bij deze Overeenkomst geeft de klant middels een incasso mandaat toestemming tot afschrijving.
 3. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en/of gewijzigd, mede naar aanleiding van marktontwikkelingen en de kosten van dienstverlening door Martis Sports.
 4. De Tarieven voor de Diensten zijn inclusief BTW voor natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. In dat laatste geval en voor BTW-plichtige rechtspersonen – kort gezegd voor ondernemers – zijn de prijzen exclusief 9% BTW., tenzij anders vermeld.
 5. De Tarieven voor Online Diensten zijn inclusief BTW, voor zowel BTW plichtige – kort gezegd ondernemers – als particuliere klanten, met een BTW tarief van 21%.
 6. Facturen van Martis Sports moeten door de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Alle in de redelijkheid door Martis Sports gemaakte kosten om voldoening in en buiten rechte van facturen te krijgen, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als een Klant niet (tijdig) betaalt, heeft Martis Sports het recht om de Diensten op te schorten totdat betaling is ontvangen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Martis Sports is niet aansprakelijk voor fysieke of materiële schade van de Klant door tekortkoming of niet naleven van de regels door de klant.

Martis Sports is niet aansprakelijk voor schade en- of vermissing van eigendommen.

Als enige aansprakelijkheid van Martis Sports jegens de Klant ontstaat door of in verband met de uitvoering van de Diensten en dit gebeurt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Martis Sports, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid jegens de Klant in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat onder de door Martis Sports afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake van dat schadegeval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Martis Sports komt. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Martis Sports aan de Klant in de desbetreffende jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling in rekening gebrachte en door de Klant betaalde bedrag met een maximum van EUR 7.500. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8 – Annulering

Afspraken voor personal training of andere sessies kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak voor personal training of andere sessies de kosten daarvan voor 100% volgens de Tarieven aan de Klant in rekening gebracht. Als  een Klant niet tijdig vanwege medische redenen annuleert, kan alleen kosteloos worden geannuleerd als op het moment van annulering een geldige medische verklaring van een in Nederland gevestigde arts door de klant wordt overlegd waaruit blijkt dat de Klant het op medische gronden niet kan deelnemen aan de afspraak voor personal training of andere sessie.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Martis Sports en de Klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is uitsluitend de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke competentieregels zich tegen deze forumkeuze verzetten.

Privacy Policy

INLEIDING

Martis Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy staat informatie over hoe Martis Sports omgaat met persoonsgegevens.

ALGEMEEN EN AVG

Martis Sports doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Martis Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat Martis Sports in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type van persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw toestemming als Martis Sports die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Martis Sports verwerkt persoonsgegevens van Klanten voor het volgende:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de Overeenkomst en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan de Overeenkomst; en
 • het informeren door middel van nieuwsuitingen.

 

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de Overeenkomst.

Voor deze verwerking kan Martis Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens (IBAN);
 • gegevens ten behoeve van de intake (waaronder medische gegevens).

 

Martis Sports bewaart uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor Martis Sports uw gegevens verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Martis Sports verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u, als u deze aan Martis Sports verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht
 • gegevens over trainingsdoelen

 

Martis Sports gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en verwerkt deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden alleen aan anderen binnen Martis Sports verstrekt als zij die gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen drie maanden na de beëindiging van de Overeenkomst verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan Martis Sports geeft, kan Martis Sports aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt Martis Sports gebruik van derden voor het verzorgen van:

 • de internetomgeving;
 • de (financiële) administratie;
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Martis Sports geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Martis Sports geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Martis Sports afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Martis Sports de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Martis Sports opvraagt. In een dergelijk geval moet Martis Sports medewerking verlenen. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u daarvoor Martis Sports schriftelijk toestemming geeft.

BINNEN DE EU

Martis Sports verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

MINDERJARIGEN

Martis Sports verwerkt persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Martis Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Martis Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martis Sports maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd of er aanwijzingen van misbruik zijn, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Martis Sports verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Martis Sports.

COOKIES EN DERGELIJKE

Martis Sports gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Martis Sports gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Martis Sports hiermee zijn website optimaliseren.
De cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van de website van Martis Sports u akkoord met het gebruik van cookies.

UW PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHTEN

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Martis Sports van u ontvangen heeft. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens door Martis Sports te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Martis Sports kan u vragen om u te legitimeren voordat hij gehoor kan geven deze verzoeken. Mag Martis Sports uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan hebt u het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN EN VRAGEN

Als u een klacht of vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, neemt u dan contact met Martis Sports. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

WIJZIGINGEN

Martis Sports heeft het recht dit privacy policy te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Martis Sports heeft de heer Jeremy Martis aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Martis Sports, Louvre 144,

2907 WE  CAPPELLE AAN DEN IJSSEL

info@martissports.nl

06  –  51772852

Huisregels Martis Sports

Om het bezoek aan de sportstudio voor iedereen veilig en plezierig te maken en te houden, gelden de volgende huisregels:

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht; 
 • In verband met de hygiëne is het gebruik van een eigen handdoek tijdens het sporten verplicht;
 • Bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimte;
 • Gebruik de apparatuur en trainingsmateriaal alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
 • Reinig de apparaten- en of trainingsmaterialen na gebruik;
 • De aanwijzingen van de personal trainer moeten worden gerespecteerd en opgevolgd. Martis Sports is bevoegd om, als zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot te sportstudio te ontzeggen;
 • Huisdieren op zijn niet toegestaan in de sportstudio, met uitzondering van hulphonden;
 • Roken en het gebruik en/of gebruik van drugs en alcohol in de sportstudio is niet toegestaan;
 • Verbale of fysieke intimidatie is in de sportstudio verboden;
 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van de apparatuur is op eigen risico. Martis Sports is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de sportstudio. Martis Sports verwijst hiervoor naar de algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen;

12 weken Get Fit Program

Ben je al maanden of zelfs jaren bezig om er FIT uit te zien en je FIT te voelen? Dan is dit hét moment een start te maken! 

× Hoe kan ik je helpen?